Radon på arbetsplatser

Att mäta radon på arbetsplatser är alltid arbetsgivarens ansvar. Radon är en radioaktiv gas som är osynlig, luktfri och färglös. Långvarig exponering av för höga nivåer av radon ökar risken för att utveckla lungcancer.

Syftet med att göra en radonmätning är att ta reda på om radonhalten på en arbetsplats är högre än referensnivån 200 Bq/m3. Enligt Folkhälsomyndigheten orsakar radon cirka 500 lungcancerfall i Sverige varje år och är där med den näst största orsaken till lungcancer efter rökning. 

Radon på arbetsplatser ska mätas minst två månader

Radonhalten på en arbetsplats ska mätas under minst två månader, eller mer, under eldningssäsongen (1 oktober till och med 30 april). Om årsmedelvärde av radonhalten under arbetstid överstiger den nationella referensnivån på 200 Bq/m3 måste arbetsgivaren vidta åtgärder för att minska den. Referensnivån gäller arbetsplatser, i bostäder och i allmänna lokaler.

Om radonavläsningen visar att nivån överskrider referensnivån måste åtgärder vidtas. När det är åtgärdat ska ny kontrollmätning göras för att se att åtgärderna haft effekt och att halterna kommit ner under riktvärdet. Om radonhalten på arbetsplatser fortfarande överskrider 200 Bq/m³ trots att åtgärder gjorts så ska det anmälas till Strålsäkerhetsmyndigheten. 

Det är enkelt att mäta radon själv. Spårfilmsdosor för långtidsmätningar finns bland annat att köpa hos företag specialiserade på radon . Långtidsmätande spårfilmdosor ger ett tillförlitligt årsmedelvärde och är det säkraste sättet att mäta radon på.

Radon på arbetsplatser

Arbetsplatser i gruvor, bergrum eller andra utrymmen under jord kan ha högre radonhalter än 200 becquerel per kubikmeter luft. I gruvor kommer radon fram ur bergväggen som man spränger eller borrar i. I gruvor gäller ett särskilt gränsvärde för arbetstagare, ett värde som tar hänsyn till arbetstiden.

I Sverige har arbetsgivaren ansvar för arbetsmiljön på arbetsplatsen. 2018 trädde den nya Strålskyddslagen om radon på arbetsplatser i kraft. Den nya lagen innebär krav för arbetsgivare vars arbetstagare exponeras för radonhalter över 200 Bq/m3. Strålsäkerhetsmyndigheten har ett delat tillsynsansvar för radon på arbetsplatser. Radonkraven regleras av Arbetsmiljölagen och Strålskyddsförordningen. Det är väldigt viktigt att mäta radon på arbetsplatser. Undersökningar visar att så mycket som 20 procent av landets arbetsplatser har förhöjda halter. I oktober 2021 började en ny förbättrad metodbeskrivning för mätning av radon på arbetsplatser att gälla. Den nya metodbeskrivningen för mätning av radon på arbetsplatser ersätter den från 2004. 

Sedan den 1 juni 2018 har vi en ny strålskyddslag i Sverige. Den innebär att arbetsgivare ska anmäla radonhalter över referensnivån 200 Bq/m3 i årsmedelvärde till Strålsäkerhetsmyndigheten. Arbetsgivaren ska tillämpa reglerna för att fastställa och begränsa exponering, samt dokumentera det.

Fem viktiga punkter om radon på arbetsplatsen

1. Arbetsgivarens ansvar:

 • Att mäta radon på arbetsplatsen.
 • Att vidta åtgärder om radonhalten överstiger 200 Bq/m3.
 • Att anmäla radonhalter över 200 Bq/m3 till Strålsäkerhetsmyndigheten.

2. Hälsorisk:

 • Långvarig exponering av radon ökar risken för lungcancer.
 • Radon orsakar ca 500 lungcancerfall i Sverige varje år.

3. Mätning:

 • Ska göras minst två månader under eldningssäsongen.
 • Spårfilmsdosor är en enkel och tillförlitlig metod.
 • Följ Strålsäkerhetsmyndighetens nya metodbeskrivning från 2021.

4. Åtgärder:

 • Vidtas om radonhalten överstiger 200 Bq/m3.
 • Kontrollmätning ska göras efter åtgärder.
 • Arbetsmiljöverket ansvarar för tillsyn.

5. Lagstadgat:

 • Att mäta radon på arbetsplatsen är en del av arbetsmiljöarbetet.
 • Radonhalten ska vara under 200 Bq/m3.
 • Nya regler gäller sedan 2018.