Kontakt

Det är enkelt att mäta radon själv. Ackrediterade spårfilmsdosor för långtidsmätningar finns bland annat att köpa hos företag specialiserade på radon och radonmätning. Långtidsmätande spårfilmdosor ger ett tillförlitligt årsmedelvärde och är det säkraste sättet att mäta radon på.

Radonhalten på en arbetsplats ska mätas minst två månader, eller mer, under eldningssäsongen (1 oktober till och med 30 april). Om årsmedelvärde av halten radon under arbetstid överstiger den nationella referensnivån på 200 Bq/m3 måste arbetsgivaren vidta åtgärder för att minska den.

Om radonmätningen visar att nivån överskrider referensnivån ska åtgärder vidtas. När det är åtgärdat ska ny kontrollmätning göras för att se att åtgärderna haft effekt och att halterna kommit ner under riktvärdet. Om radonhalten på arbetsplatser fortfarande överskrider 200 Bq/m³ trots att åtgärder gjorts så ska det anmälas till Strålsäkerhetsmyndigheten.