Radon och lungcancer
Radon

Radon – näst vanligaste orsaken till lungcancer

Radon, när det finns i inomhusmiljön, utgör den näst vanligaste orsaken till lungcancer, efter rökning. Enligt uppskattningar från Strålsäkerhetsmyndigheten är radon i inomhusluften ansvarig för cirka 500 fall av lungcancer årligen i Sverige.

För att säkerställa en hälsosam inomhusmiljö är det av yttersta vikt att regelbundet utföra radonmätningar i olika miljöer såsom bostäder, flerbostadshus, arbetsplatser, skolor och förskolor. Det enda effektiva sättet att upptäcka radon och vidta lämpliga åtgärder är genom noggranna mätningar.

Lungcancer och radon

De som drabbas av lungcancer till följd av radonexponering är främst personer som också är rökare, eftersom kombinationen av radon och rökning markant ökar risken för lungcancer. För att skapa en trygg inomhusmiljö bör radonhalten inte överstiga 200 Bq/m³ i bostäder, skolor och andra offentliga byggnader. 

Riskerna för att utveckla lungcancer på grund av radonexponering beror på flera faktorer, inklusive radonhalten, exponeringstiden och individuella faktorer. När radon bryts ner genereras radondöttrar, som binds till partiklar i luften och kan andas in i lungorna. Det är dessa radondöttrar som utgör en potentiell hälsorisk. Rökning är den främsta orsaken till lungcancer, men långvarig exponering för radon kan också öka risken för denna form av cancer.

För att undvika hälsorisker med radon är det nödvändigt att utföra regelbundna radonmätningar. Strålsäkerhetsmyndigheten uppskattar att det finns cirka 325 000 bostäder i Sverige där radonhalten överstiger den rekommenderade referensnivån på 200 becquerel per kubikmeter (Bq/m³).

Den främsta källan till radon i våra hem och byggnader är vanligtvis från marken. För att få exakta resultat bör radonmätningar genomföras under eldningssäsongen, mellan den 1 oktober och 30 april, och pågå i minst två månader. Spårfilmsdosor för långtidsmätning är den mest tillförlitliga metoden för att mäta radon och ger ett pålitligt årsmedelvärde. Du kan själv enkelt genomföra en långtidsmätning med mätdosor från ett SWEDAC-ackrediterat laboratorium. Vid behov av snabba resultat på kort tid kan en korttidsmätning göras men är inte lika tillförlitlig som långtidsmätning.